Call for sessions

I gennem 2021 har den danske kønsforskning været genstand for en ophedet debat. For at forstå debattens præmisser, baggrunde og konsekvenser zoomer Årskonferencen for Dansk Kønsforskning derfor ind på dansk kønsforsknings ydre og indre rammer. Gennem en to-dages konference sætter vi fokus dels på den aktuelle politiske kritik og polemik, dels på den mangfoldige danske kønsforskning som den ser ud indefra.

Konferencens første dag byder på fire danske og tre internationale forskere, som fortolker kritikken og sætter den i kontekst: Professor Clare Hemmings (Department of Gender Studies ved London School of Economics) giver i sin keynote et bud på, hvorfor og hvordan modstand mod kønsforskning og ligestilling kan rekruttere bredt og give genklang blandt grupper, som ikke nødvendigvis er bekendt med konkret kønsforskning. Professor Roman Kuhar (Department of Sociology ved University of Ljubljana i Slovenien) fortæller i sin keynote om den transeuropæiske ”anti-gender” bevægelse, som har ført til voldsomme angreb på kønsforskningen i Ungarn og andre lande. Endeligt præsenterer Lektor Ferruh Yilmaz (Department of Communication, Tulane University i New Orleans) sammen med Professor Lene Myong (Universitetet i Stavanger), Professor Mikkel Thorup (Aarhus Universitet) og Professor Rikke Andreassen (Roskilde Universitet) i et samlet keynote-panel deres analyser af den politiske kontekst, som den danske debat har udspillet sig i.

Dag to fokuserer på dansk kønsforskning set indefra: Med udgangspunkt i et keynotepanel bestående af kønsforskere fra forskellige miljøer i Danmark er dagen helliget spørgsmålet om, hvad dansk kønsforskning er, kan og bør være. Panelet efterfølges af en debat om den danske kønsforsknings tilstand i dag. Derefter følger tre runder af parallelle sessioner, hvor den aktuelle og mangefacetterede danske kønsforskning præsentereres.

Det er målet, at sessionerne skal afspejle, hvad der aktuelt forskes i rundt om i de danske og skandinaviske kønsforskningsmiljøer og -projekter. Vi lægger derfor op til en bred forståelse af ’kønsforskning’ som en samlende kategori for forskning på tværs af fakultære og disciplinære skel, der arbejder med køn, fx i intersektionerne mellem køn, seksualitet, klasse, race, etnicitet, krop, handicap og andre forskelsskabende kategorier og/eller med kønsforskningens metoder og teorier som væsentlig baggrund.

Call for sessions

Vi inviterer her forslag til sessioner. En session varer 90 minutter og har mindst 3 talere og en chair. Du kan sende forslag til prædefinerede sessioner, hvor alle talere allerede er defineret, eller til åbne sessioner, hvor du alene beskriver temaet for sessionen og stiller med en chair. De åbne sessioner, som inkluderes i konferencen, vil blive sendt med i call for papers, således at interesserede kan indsende paper-abstracts til de åbne sessions. En session kan foregå på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Sessioner kan handle om overordnede tematikker, det kan være teoretiske eller metodiske vinkler og perspektiver, konkrete empiriske felter eller områder, disciplinært afgrænsede problematikker, konkrete og aktuelle politiske eller kulturelle debatter og fænomener – eller noget helt andet.

Frist for forslag til både prædefinerede og åbne sessions er 15. december. Vi offentliggør de endelige optagede sessions sammen med et call for papers medio januar.

Forslag til en prædefineret session skal indeholde:

  • En titel på sessionen
  • En beskrivelse af sessionens tema på maks. 250 ord og 3-5 keywords.
  • Titel på papers i sessionen
  • Navn på chair og bio på maks. 100 ord på hver deltager.

Forslag til en åben session skal indeholde:

  • En titel på sessionen
  • En beskrivelse af sessionens tema på maks. 250 ord og 3-5 keywords.
  • Navn bio på maks. 100 ord på på chair.


Indsend forslag på email: koenskonference2022@hum.ku.dk

Download Call for Sessions her