Dannelse og dissonanser. Køn og etnicitet i danskfaget


Ved Mons Bissenbakker 

Med udgangspunkt i danskfaglige lære­planer, under­visningsvejledninger og ministerielle rapporter fra perioden 2003-2006 undersøger projektet sammenhængene mellem på den ene side danskfagets målsætning om kønsmæssig og etnisk ligestilling og på den anden de kønsligt og etnisk stereotypiserende modlyde, som materialet indeholder.

Afhandlingens hovedspørgsmål er: 1) Hvordan forstår og håndterer danskfaget kønsmæssig og etnisk identi­tet og forskellighed?, 2) Hvilken rolle spiller danskfagets nyere dannelses­begreber for den måde, hvor­på kønsmæssig og etnisk identitet og forskellighed forstås og håndteres?, 3) Hvordan forholder danskfagets forståelse af egne demokratiske idealer sig til den måde, hvorpå faget forstår identitetskategorierne køn og etnicitet?

Metodisk benytter projektet identitetskategorierne køn og etnicitet som prismer, som gensidigt illustrerer hinandens konstruktionsforskelle. Desuden knyttes de kønnede og etniske identitetskategorier til danskfagets dannelsesdiskurser, specifikt begreberne: almendannelse og kompetencedannelse.